Etisk kod och hållbarhetspolicy

1. Syfte

För att på ett tydligt sätt klargöra vår inställning och de konkreta konsekvenserna av APK & R vision, affärsidé och värdegrund har vi tagit fram en etisk kod. Vår etiska kod sammanfattar och beskriver de beteenden som vi vill ska prägla alla medarbetare i APK & R, samt vilka beteenden hos våra medarbetare som kompromisslöst leder till allvarliga konsekvenser.

Koden ska ses som ett komplement till APK & Rs befintliga policyer och regler samt de avtal och villkor som finns publicerade på intranätet, Insikt.

2. Ansvar

Vi ansvarar för att bedriva en framgångsrik, ekonomiskt sund och långsiktig verksamhet i samklang med den miljö vi verkar i. Vi ser vårt ansvar utifrån hela redovisningskedjan vilket innefattar relationen till kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer, övriga affärspartner samt samhället i stort.

Inom APK & R är det företagsledning samt verksamhetsansvarig/ansvarig chef vid varje enskild verksamhet som integrerar och följer upp den etiska koden. Det är varje medarbetares ansvar att leva upp till APK & Rs etiska kod.

3. Övergripande mål

Vi ger alla medarbetare inom APK & R bra anställningsvillkor som väl tillgodoser kraven i den svenska lagstiftningen och relevanta konventioner inom International Labour Organisation (ILO)*. Vi rekryterar, anställer och belönar medarbetare enbart på basis av deras kvalifikationer och förmågor. Vi erbjuder attraktiva och effektiva arbetsplatser i en trygg, säker och sund arbetsmiljö.

Tillsammans med medarbetaren beslutar verksamhetsansvarig/ansvarig chef i sin roll som arbetsgivare om den fortbildning och ekonomiska sammankomster, som behövs för verksamheten. Det är arbetsgivarens ansvar att besluta hur fortbildningen ska genomföras och finansieras. Vi förespråkar ett ansvarsfullt och engagerat ledarskap. Det innebär att vi så långt det är möjligt försöker minimera negativa konsekvenser för medarbetarna i samband med organisations- eller strukturförändringar i verksamheten.

Vi respekterar Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter och de sju friheterna: frihet från diskriminering, nöd, hot mot personlig säkerhet och orättvisa samt frihet för produktivt arbete, deltagande och personlig utveckling. Vi accepterar inte någon form av diskriminering avseende religion, etniskt ursprung, hudfärg, nationalitet, kön, fysisk förmåga, sexuell läggning eller annat som kan upplevas som särskiljande. Vi accepterar inte fysiska, mentala eller sexuella trakasserier på arbetet.

Vi använder svenska som språk i vår arbetsmiljö och utgår från att alla arbetstagare kan förstå det svenska språket, och att ingen diskriminering görs utifrån språk. Vi erkänner arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet med nationella lagar och principer. Vi accepterar inte tvångsarbete, slavarbete eller någon form av ofrivilligt arbete. Vi accepterar inte barnarbete. Med barn menar vi en person som är yngre än 15 år. Där lokal lagstiftning anger en högre åldersgräns gäller den som miniminivå. Vi rekommenderar våra leverantörer att barn i åldern 15-18 år, i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter, ska behandlas med hänsyn.

*ILO, Internationella arbetsorganisationen, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Huvuduppgiften är att genom konventioner och rekommendationer fastställa ett normativt system för grundläggande rättigheter i arbetslivet.

3.1 Miljömål

Vårt miljöarbete ska präglas av hög kompetens, professionalism och seriositet. Vår målsättning är att i samtliga av våra verksamheter ska sådana rutiner och produkter användas som systematiskt minskar skadlig påverkan på miljö och hälsa.

4. Strategi för att nå målen

4.1 Generella principer

Vi följer de lagar och förordningar som gäller i de länder som vi direkt eller indirekt verkar i via de företag vi gör affärer med. En aktieägare/verksamhetsansvarig, entreprenör, chef eller annan medarbetare som genom uppsåt eller oaktsamhet bryter mot lagen eller denna etiska kod på ett sätt som skadar uppdragsgivare eller APK & R s anseende, kan inte vara aktieägare/verksamhetsansvarig, entreprenör, chef eller på annat sätt medarbetare i koncernen.

Vi respekterar och följer tillämpliga delar i Svensk kod för bolagsstyrning. Vi respekterar och följer gällande etiska regler och riktlinjer för samtliga våra kunder och deras eventuella ägargrupper. Så långt det är möjligt vill vi att leverantörer och underleverantörer till APK & R följer vår etiska kod.

4.2 Strategi affärsetik

Vi accepterar inte begränsande åtgärder som snedvrider konkurrens och hindrar en sund ekonomisk utveckling. Vi erbjuder, betalar, efterfrågar eller accepterar inte mutor. Ett erbjudande, löfte eller överlämnade av gåva, ersättning, belöning, krävande av åtgärder, förmån eller annan form av fördelar till någon person för att åstadkomma något som är oärligt, olagligt eller som misskrediterar förtroende för APK & R är att betrakta som muta. Detta gäller oavsett det finansiella värdet.

Vi har ett jämbördigt förhållande till våra leverantörer och övriga affärspartner om vem som tar kostnaden för representation. Vår huvudregel är att vi själva betalar våra rese- och logikostnader. Våra inköp ska ske affärsmässigt och med hänsyn till vad som är långsiktigt hållbart och ekonomiskt fördelaktigt utifrån ställda krav. Anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt. Möjlighet till konkurrens ska utnyttjas.

4.3 Strategi miljö

Vi samverkar med våra uppdragsavtalskunder i enlighet med tillämpliga delar av fastställda miljöpolitiska program och miljömål. Vi fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna, enligt fastställda ledningssystem. Vi prioriterar produkter som uppfyller internationella och nationella kriterier för vedertagna miljösymboler. I valet mellan jämförbara produkter, väger vi samman kvalitet, funktion, miljö, hälsa och pris.

Etisk kod och hållbarhetspolicy

1. Syfte

För att på ett tydligt sätt klargöra vår inställning och de konkreta konsekvenserna av APK & R vision, affärsidé och värdegrund har vi tagit fram en etisk kod. Vår etiska kod sammanfattar och beskriver de beteenden som vi vill ska prägla alla medarbetare i APK & R, samt vilka beteenden hos våra medarbetare som kompromisslöst leder till allvarliga konsekvenser.

Koden ska ses som ett komplement till APK & Rs befintliga policyer och regler samt de avtal och villkor som finns publicerade på intranätet, Insikt.

2. Ansvar

Vi ansvarar för att bedriva en framgångsrik, ekonomiskt sund och långsiktig verksamhet i samklang med den miljö vi verkar i. Vi ser vårt ansvar utifrån hela redovisningskedjan vilket innefattar relationen till kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer, övriga affärspartner samt samhället i stort.

Inom APK & R är det företagsledning samt verksamhetsansvarig/ansvarig chef vid varje enskild verksamhet som integrerar och följer upp den etiska koden. Det är varje medarbetares ansvar att leva upp till APK & Rs etiska kod.

3. Övergripande mål

Vi ger alla medarbetare inom APK & R bra anställningsvillkor som väl tillgodoser kraven i den svenska lagstiftningen och relevanta konventioner inom International Labour Organisation (ILO)*. Vi rekryterar, anställer och belönar medarbetare enbart på basis av deras kvalifikationer och förmågor. Vi erbjuder attraktiva och effektiva arbetsplatser i en trygg, säker och sund arbetsmiljö.

Tillsammans med medarbetaren beslutar verksamhetsansvarig/ansvarig chef i sin roll som arbetsgivare om den fortbildning och ekonomiska sammankomster, som behövs för verksamheten. Det är arbetsgivarens ansvar att besluta hur fortbildningen ska genomföras och finansieras. Vi förespråkar ett ansvarsfullt och engagerat ledarskap. Det innebär att vi så långt det är möjligt försöker minimera negativa konsekvenser för medarbetarna i samband med organisations- eller strukturförändringar i verksamheten.

Vi respekterar Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter och de sju friheterna: frihet från diskriminering, nöd, hot mot personlig säkerhet och orättvisa samt frihet för produktivt arbete, deltagande och personlig utveckling. Vi accepterar inte någon form av diskriminering avseende religion, etniskt ursprung, hudfärg, nationalitet, kön, fysisk förmåga, sexuell läggning eller annat som kan upplevas som särskiljande. Vi accepterar inte fysiska, mentala eller sexuella trakasserier på arbetet.

Vi använder svenska som språk i vår arbetsmiljö och utgår från att alla arbetstagare kan förstå det svenska språket, och att ingen diskriminering görs utifrån språk. Vi erkänner arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet med nationella lagar och principer. Vi accepterar inte tvångsarbete, slavarbete eller någon form av ofrivilligt arbete. Vi accepterar inte barnarbete. Med barn menar vi en person som är yngre än 15 år. Där lokal lagstiftning anger en högre åldersgräns gäller den som miniminivå. Vi rekommenderar våra leverantörer att barn i åldern 15-18 år, i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter, ska behandlas med hänsyn.

*ILO, Internationella arbetsorganisationen, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Huvuduppgiften är att genom konventioner och rekommendationer fastställa ett normativt system för grundläggande rättigheter i arbetslivet.

3.1 Miljömål

Vårt miljöarbete ska präglas av hög kompetens, professionalism och seriositet. Vår målsättning är att i samtliga av våra verksamheter ska sådana rutiner och produkter användas som systematiskt minskar skadlig påverkan på miljö och hälsa.

4. Strategi för att nå målen

4.1 Generella principer

Vi följer de lagar och förordningar som gäller i de länder som vi direkt eller indirekt verkar i via de företag vi gör affärer med. En aktieägare/verksamhetsansvarig, entreprenör, chef eller annan medarbetare som genom uppsåt eller oaktsamhet bryter mot lagen eller denna etiska kod på ett sätt som skadar uppdragsgivare eller APK & R s anseende, kan inte vara aktieägare/verksamhetsansvarig, entreprenör, chef eller på annat sätt medarbetare i koncernen.

Vi respekterar och följer tillämpliga delar i Svensk kod för bolagsstyrning. Vi respekterar och följer gällande etiska regler och riktlinjer för samtliga våra kunder och deras eventuella ägargrupper. Så långt det är möjligt vill vi att leverantörer och underleverantörer till APK & R följer vår etiska kod.

4.2 Strategi affärsetik

Vi accepterar inte begränsande åtgärder som snedvrider konkurrens och hindrar en sund ekonomisk utveckling. Vi erbjuder, betalar, efterfrågar eller accepterar inte mutor. Ett erbjudande, löfte eller överlämnade av gåva, ersättning, belöning, krävande av åtgärder, förmån eller annan form av fördelar till någon person för att åstadkomma något som är oärligt, olagligt eller som misskrediterar förtroende för APK & R är att betrakta som muta. Detta gäller oavsett det finansiella värdet.

Vi har ett jämbördigt förhållande till våra leverantörer och övriga affärspartner om vem som tar kostnaden för representation. Vår huvudregel är att vi själva betalar våra rese- och logikostnader. Våra inköp ska ske affärsmässigt och med hänsyn till vad som är långsiktigt hållbart och ekonomiskt fördelaktigt utifrån ställda krav. Anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt. Möjlighet till konkurrens ska utnyttjas.

4.3 Strategi miljö

Vi samverkar med våra uppdragsavtalskunder i enlighet med tillämpliga delar av fastställda miljöpolitiska program och miljömål. Vi fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna, enligt fastställda ledningssystem. Vi prioriterar produkter som uppfyller internationella och nationella kriterier för vedertagna miljösymboler. I valet mellan jämförbara produkter, väger vi samman kvalitet, funktion, miljö, hälsa och pris.